Wat zijn de voordelen van een samenwerking met een MSP?

 

1. Soepel inhuurproces

 

Verlaag de lasten voor je HR-afdeling en zorg tegelijkertijd voor een korter inhuurproces. Hoe? De MSP onderhoudt banden met verschillende partijen op de arbeidsmarkt en kan sneller de juiste kandidaten verzamelen.

 

2. Continuïteit personeelswerving

 

Een MSP heeft een uitgebreid netwerk. De dienstverlener kan het hele jaar door op zoek gaan naar talent. Ook heeft een MSP zicht op welke aandachtspunten voor jouw organisatie belangrijk zijn. Met inhoudelijke kennis kunnen ze het inhuurproces uniformeren en verbeteren voor jouw organisatie.

 

3. Bespaar kosten

 

Van leveranciersmanagement tot het opstellen van correcte facturen: met de inhuur van een MSP bespaar je kosten en tijd. Een MSP is een partner die met je meedenkt en zoekt naar de beste oplossingen voor je organisatie. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met een MSP? Dan zijn dit de begrippen die je moet kennen voordat je het gesprek aangaat:

 • 1. 1 e , 2 e en 3 e generatie MSP    

Mate van volwassenheid van het programma. Van een 1e generatie MSP is sprake indien opdrachtgever voor het eerst een (inhuur)proces aan een MSP uitbesteedt. Indien het programma vervolgens wordt overgenomen, veelal door een leverancier van de MSP dienstverlener, is sprake van een 2e generatie MSP. Bij een opvolgende MSP van een 3e generatie etc.

 

 • 2. Aannemen van Werk    

Volgens artikel 7:750 BW: De overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld).

 

 • 3. Externe inhuur    

Inzet van flexibele arbeid door middel van verschillende contractvormen.

 

 • 4. Adviseur externe inhuur    

Expert die bedrijven ondersteunt in strategie en beleid omtrent externe inhuur en/of het operationeel, tactisch en strategisch inkoopproces van bij externe inhuur betrokken leveranciers.

 

 • 5. API    

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma gestandaardiseerd kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken).

 

 • 6. Approval Flow    

Goedkeuringsproces op basis van vooraf gedefinieerde regels.

 

 • 7. Beoordelingscriteria/l gunningscriteria (bij overheid)    

De kenmerken waarop de mate van geschiktheid van een kandidaat wordt beoordeeld. Met behulp van beoordelingscriteria kan een rangorde worden aangebracht in de geschiktheid van meerdere kandidaten voor een functie.

 

 • 8. Blended    

Combinatie van vast en flexibel personeel onder regie van 1 partij.

 

 • 9. Blue collar    

Medewerker die handmatig werk verricht, zoals productiewerk. Meestal uitzendwerk.

 

 • 10. Broker    

Een bedrijf dat vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengt en meestal pas wordt betaald bij een geslaagde match. De broker gaat op zoek naar geschikte kandidaten voor openstaande inhuur-aanvragen maar bemoeit zich in principe niet met het inhuurproces van de opdrachtgever. Wel wordt meestal de inhuur administratie gedaan voor de via haar ingehuurde kandidaten, zoals de screening, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie.

 

 • 11. Business Process Outsourcing (BPO)    

Business Process Outsourcing is het in zijn geheel uitbesteden van een proces aan derden. Het grote verschil met een ‘Outsourcing’ is dat BPO zich richt op het uitbesteden van het hele proces.

 

 • 12. Business case    

Een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.

 

 • 13. Client funded    

Opdrachtgever neemt de kosten van de MSP en/of VMS oplossing voor rekening. Leveranciers zullen deze kosten niet doorbelast krijgen vanuit de klant en/of MSP provider.

 

 • 14. Compliancy    

Het voldoen aan zowel wet- en regelgeving alsmede aan de opdrachtgever-specifieke eisen, zoals beleid, voorwaarden en processen.

 

 • 15. Contractmanagement    

De dienst waarbij een leverancier ten behoeve van een opdrachtgever een inleenovereenkomst of overeenkomst van opdracht aangaat met een door opdrachtgever of derde geselecteerde externe medewerker (meestal ZZP-er). De leverancier zorgt daarbij tevens voor de facturatie en aanvullende diensten zoals het borgen van compliancy.

 

 • 16. Cost per hire    

Totale som van inhuurkosten gedeeld door het aantal ingehuurde externe medewerkers.

 

 • 17. Dashboarding rapportage    

Rapportage die voortgang en status op vastgestelde KPI’s weergeeft.

 

 • 18. Detacheren    

Het inzetten van specialisten op flexibele basis bij opdrachtgevers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder uitzendbeding.

 

 • 19. Directe- en indirecte besparingen    

Directe besparingen zijn besparingen op de directe out-of-pocket kosten van externe inhuur, zoals het tarief en onkosten. Indirecte besparingen zijn besparingen op indirecte en proceskosten, zoals besparingen van de tijd die aan een activiteit wordt besteed.

 

 • 20. Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)    

Alleen voor (semi) overheid. Electronisch process voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten.

 

 • 21. E-invoicing    

Het elektronisch aanleveren van facturen.

 

 • 22. Freelancer    

Zie ZZP-er

 

 • 23. GDPR-proof    

Volledig voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke volgt uit de GDPR (General Data Protection Regulation) EU verordening.

 

 • 24. General staffing    

Uitzenden van ‘gewoon’ niet- specialistisch of niet-hoogopgeleid personeel. (Als tegenhanger van Professional Staffing dat zich richt op bemiddeling en plaatsen van hogere functies op HBO/WO-niveau)

 

 • 25. Hiring manager    

Manager bij opdrachtgever die leiding en toezicht uitoefent op de ingehuurde kandidaat of directe opdrachtgever is van een ZZP-er.

 

 • 26. Independent Contractor (IC)    

Engelse definitie voor ZZP’er.

 

 • 27. Inhouse (On site)   

De dienstverlening waarbij een leverancier haar medewerkers inzet op locatie van de opdrachtgever om het inhuurproces te ondersteunen, komt vooral voor bij MSP en uitzendbureaus.

 

 • 28. Inhuurdesk    

Een centrale afdeling die externe inhuur coördineert, bezet door opdrachtgever zelf of door een MSP.

 

 • 29. Inlenen van personeel    

Het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten door een leverancier aan een opdrachtgever waarbij wordt gewerkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

 

 • 30. Inlener    

Opdrachtgever die externe medewerkers inhuurt.

 

 • 31. Insourcing    

Opdrachtgever kiest ervoor om de outsourcing oplossing weer in eigen beheer te nemen.

 

 • 32. Key Performance Indicator (KPI)    

Meetbare variabelen om objectief prestaties te analyseren.

 

 • 33. Longlist    

Eerste selectie van geselecteerde kandidaten of leveranciers op basis van selectie eisen en -criteria.

 

 • 34. Marktconsultatie    

Instrument dat een opdrachtgever in kan zetten ter voorbereiding van een aanbesteding, waarbij marktpartijen om informatie wordt gevraagd met als doel om met behulp van deze informatie de haalbaarheid, randvoorwaarden en eisen van de aanbesteding (beter) vast te kunnen stellen.

 

 • 35. Marktplaats    

Open online omgeving waarbij vraag (opdrachtgever) en aanbod (leveranciers en ZZP’ers) bij elkaar worden gebracht.

 

 • 36. Master Vendor    

Een leverancier die als enige partij externe kandidaten levert aan een opdrachtgever waarbij deze leverancier gebruik kan maken van onderaannemers om de leveringsbetrouwbaarheid te verhogen.

 

 • 37. Maturity Scan / inhuur volwassenheidsmodel    

Model bedoeld om een indruk te verkrijgen van de mate van volwassenheid van de strategie, werkwijze en processen met betrekking tot de inhuur van externe medewerkers van inlenende organisatie.

 

 • 38. MSP    

Een Managed Service Provider (MSP) organiseert de inhuur en sourcing van het personeel van organisaties op strategisch-, tactisch- & operationeel niveau en is daarmee verantwoordelijk voor het beheren van contracten met leveranciers van personeelsdiensten (o.a. uitzendkrachten, gedetacheerden, -ZZP-ers, het managen van aanbesteed werk en -andere HR-diensten). Zij voert dit uit door gebruikmaking van reporting tools en een Vendor Management Systeem (VMS) dat voorziet in een strakke proces/workflow.

 

 • 39. MSP fee    

Vergoeding voor de MSP dienstverlening, Cliënt Funded of supplier funded (of combinatie).

 

 • 40. MSP spend    

Door MSP beheerde inkoopuitgaven van een organisatie op het gebied van inhuur, en/of recruiting en/of aanbesteed werk, exclusief MSP- en VMS fee.

 

 • 41. Neutrale MSP    

Een MSP die geen directe leverancier van externe inhuur is.

 

 • 42. On- en offboarden    

Onboarding: Het proces om de geselecteerde kandidaat startklaar te krijgen voor de opdracht. OffBoarding: Het proces om de beëindiging van de inzet van de ingehuurde externe te realiseren.

 

 • 43. Outsourcing    

Uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kernactiviteit van een organisatie behoren.

 

 • 44. Payroll    

Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever arbeid te verrichten waarbij de arbeidskracht is geworven en geselecteerd door de opdrachtgever en met de opdrachtgever is overeengekomen dat de arbeidskracht alleen en uitsluitend aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

 

 • 45. Poolbeheer    

Database van externe medewerkers die (exclusief) voor de opdrachtgever worden ingezet.

 

 • 46. Procesflow    

Schema waarin de opeenvolgende processtappen zijn weergegeven.

 

 • 47. Professional    

MBO met hele specialistische (technische) kennis en ervaring / HBO niveau of hoger.

 

 • 48. Professional staffing    

Het inzetten van hoogopgeleide vakspecialisten ten behoeve van de opdrachtgever.

 

 • 49. Ratecard    

Overzicht van marktconforme en/of maximum tarieven per ingehuurde rol al dan niet gespecificeerd per leverancier.

 

 • 50. Recruitment    

Het wervingsproces van nieuwe medewerkers.

 

 • 51. Request for Information (RFI)    

Een eerste verzoek aan leveranciers om informatie te geven over hun organisatie en hun mogelijkheden om invulling te geven aan een aanbesteding of outsourcingstraject. Op basis van de antwoorden van leveranciers krijgt het bedrijf een idee van de mogelijkheden bij verschillende partijen. Ook kunnen verschillende leveranciers al (oppervlakkig) vergeleken worden en kan op basis van objectieve criteria het aantal leveranciers dat wordt uitgenodigd voor een echte offerte-aanvraag (Request For Proposal) worden beperkt. Een Request for Information gaat ook meestal vooraf aan een Request For Proposal, al kunnen beide in bepaalde gevallen gecombineerd worden.

 

 • 52. Request for Proposal (RFP)    

Uitnodiging van een opdrachtgever aan leveranciers om middels een bieding deel te nemen aan een offerteaanvraag.

 

 • 53. Request for Quotation (RFQ)    

Toegespitst prijsvoorstel door de geselecteerde leveranciers vanuit de RFP.

 

 • 54. Reversed billing    

Zie Self-billing.

 

 • 55. Savings / kostenbesparing    

Zie “directe en indirecte besparingen”.

 

 • 56. Scope van het programma    

Vooraf gedocumenteerde afkadering van de dienstverlening.

 

 • 57. Self-billing    

Facturatieproces, waarbij de afnemer de factuur opmaakt ten behoeve van een leverancier (van flexibele arbeid). De afnemer is de partij waarmee de opdracht- of in huurovereenkomst is aangegaan, dus dit kan afhankelijk van hoe de contractstructuur is ingericht, de MSP of opdrachtgever zijn.

 

 • 58. Service Level Agreement (SLA)    

Een onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin het niveau van de dienstverlening concreet en meetbaar wordt vastgelegd, aan de hand van prestatie indicatoren en kwaliteitseisen om deze later te kunnen toetsen.

 

 • 59. Sourcing    

Het begrip heeft binnen de context van een MSP twee betekenissen: · Het sourcen van kandidaten: Het werven vanp professionals middels het identificeren, beoordelen en aantrekken van kandidaten door pro-actieve recruitment technieken, als dan niet met behulp van (toe)leveranciers. Sourcing eindigt in principe bij het vinden van een naam, gegevens en eventueel nog het eerste contact met een kandidaat. · Het sourcen van leveranciers: het selecteren en contracteren van leveranciers. Het beheren van leveranciers of opdrachten valt niet onder sourcing.

 

 • 60. SOW (Statement of Work)    

Overeenkomst van Opdracht waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer tenminste de voorwaarden, prijs en resultaat van de opdracht vastleggen.

 

 • 61. Supplier funded    

MSP model waarbij de transactionele kosten van de MSP oplossing en/of VMS oplossing worden doorbelast aan de leveranciers.

 

 • 62. Supplier management    

Het managen en beheren van de relatie met leveranciers met betrekking tot de afspraken met- en prestaties van de leveranciers in termen van omvang, kwaliteit en kosten.

 

 • 63. Supplier measurement    

Meten van de prestaties van de leverancier.

 

 • 64. Supply Chain financing    

Financieringsoplossing waarbij een financiële instelling een betalingsoplossing biedt om de betalingstermijn van de opdrachtgever in te korten tegen betaling van een financieringspercentage door de opdrachtnemer.

 

 • 65. Talentpool    

Een groep met voorgeselecteerde kandidaten binnen een specifieke functiecategorie met als doel om veel voorkomende vacatures snel te vullen met gekwalificeerde kandidaten.

 

 • 66. Tender    

Offertetraject (zie ook RFP)

 

 • 67. Tiering    

Aanbrengen van classificatie in leveranciers in verschillende groepen (“tiers”) op basis waarvan bepaalde voordelen kunnen worden toegekend, bijvoorbeeld bij het ontvangen van aanvragen, waarbij leveranciers in tier 1 als eerste de mogelijkheid krijgen (al dan niet binnen een zekere limiet in tijd) een kandidaat voor te stellen. Leveranciers in tier 2 ontvangen pas een aanvraag nadat aan specifieke condities is voldaan, bijvoorbeeld na een bepaalde tijdslimiet of zodra blijkt dat er er geen geschikte kandidaten zijn voorgesteld door leveranciers in tier 1. Op basis van prestatie van de leveranciers kunnen zij tussen de tiers verschuiven.

 

 • 68. Time & Material (T&M)    

Prijsmechanisme waarbij opdrachtnemer de daadwerkelijk besteedde uren conform een vooraf overeengekomen uurtarief plus de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte onkosten in rekening brengt aan opdrachtgever.

 

 • 69. Total Cost of ownership (TCO)   

Totaal aan kosten die een organisatie maakt om voor het bezit van een product of gebruik van een dienst voor de hele levenscyclus of gebruikscyclus van het product of de dienst. Niet alleen de aanschafkosten maar de hele levensduur wordt berekend.

 

 • 70. Total Workforce Management (TWM)    

Het managen van het complete proces van instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel (vast en flex = blended) van een organisatie.

 

 • 71. Uitbestedingsproces    

Het laten uitvoeren bedrijfsactiviteiten door een derde partij onder regie van deze derde.

 

 • 72. Uitzenden    

Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever arbeid te verrichten.

 

 • 73. VMS    

Een Vendor Management Systeem (VMS) is een geïntegreerde technologie, Software As A Service (SAAS), waarmee grip wordt gekregen op het gehele inhuurproces. Van behoeftestelling en contractering tot en met factuur. Een SAAS ondersteunt het gehele inhuurproces van externe arbeidskrachten en in sommige gevallen tevens hieraan gerelateerde processen zoals het registreren van extern personeel en het managen van SoW’s. Typische kenmerken van een VMS-toepassing zijn onder andere het distribueren van aanvragen aan preferred suppliers, het vastleggen van de aanvragen, contracten en dossiers (compliance), het registreren, goedkeuren en factureren van tijd en onkosten. Tenslotte biedt het rapportagemogelijkheden. De VMS oplossing wordt zodanig ingesteld, dat deze past bij de “volwassenheid” van het inhuurproces. En door de modulaire opbouw groeit de VMS met de organisatie mee: in de behoeften van de organisatie, maar ook in de veranderende arbeidsmarkt.

 

 • 74. Verwerkersovereenkomst    

De overeenkomst waarbij de verwerking verantwoordelijke en de verwerker afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

 

 • 75. Voorkeursleveranciers / preferred supplier    

Een marktpartij die voor een afnemer heeft voldaan aan de (algemene) randvoorwaarden en waarbij bepaalde zaken of diensten bij voorkeur worden ingekocht. Meestal zijn de voorwaarden waarop de inkopen plaatsvinden vastgelegd in een raamovereenkomst.

 

 • 76. Vooronderzoek / Due Diligence    

Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen door opdrachtnemer van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de aangeboden dienstverlening met name op financiële-, juridische-, fiscale- en commerciële aspecten.

 

 • 77. White collar    

Medewerkers die in een kantooromgeving werken.

 

 • 78. Zelfstandige    

Zie ZZP-er

 

 • 79. Zelfstandige, ZP-er, ZZP’er    

Éénpitter, Zelfstandig Professional, Zelfstandige Zonder Personeel. Een ondernemer die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of praktijk, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.

Gerelateerde artikelen

1.png

Blog

Een hoge medewerkersbetrokkenheid: wat levert dat op?
Leestijd 5 min.

Een gezonde werkplek is belangrijk. Niet alleen voor het welzijn van…

2.png

Blog

Big Five persoonlijkheidstest
Leestijd 5 min.

Maak kennis met de Big Five persoonlijkheidstest. Als we het over ‘the big five’…

Invloed krimp op recruitmentsector-min.png

Blog

De invloed van een krimpende arbeidsmarkt op de recruitmentsector
Leestijd 5 min.

Massaontslagen bij Twitter, Amazon en Facebook moederbedrijf Meta. In de…

3.png

Blog Interview

Samen verder in een nieuwe organisatie
Leestijd 7 min.

Wanneer werkzaamheden van de ene organisatie worden ondergebracht bij een andere…

14.png

Blog

Strategische planning in 2021: de prominente rol van HR
Leestijd 7 min.

Hoewel we 2020 liever zo snel mogelijk vergeten, hebben we ook een aantal…

87.png

Blog

4 tips voor de ontwikkeling van je medewerkers
Leestijd 5 min.

Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben veel organisaties moeite om beschikbare…

6.png

Blog

10 tips voor een onboarding programma voor nieuwe medewerkers
Leestijd 5 min.

Er zijn vele manieren om een onboarding programma voor nieuwe medewerkers tot…

65.png

Blog

Wat is reversed billing?
Leestijd 5 min.

Bedrijven die met flexkrachten of zzp’ers werken weten niet altijd of hun…